Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

 

SPZOZ w Busku Zdroju jest największym i najprężniej działającym zakładem w powiecie buskim, udzielającym świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakład prowadzi działalność leczniczą w zakresie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielając świadczenia na terenie gminy Busko-Zdrój w 5 zmodernizowanych i dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych obiektach.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu. Do zakresu opieki POZ należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej i pediatrii.

 

Zakład realizuje następujące rodzaje świadczeń:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i pracy
 • realizujemy transport sanitarny w POZ
KIEROWNICTWO

DYREKTOR  SPZPOZ BUSKO-ZDRÓJ:   Mariusz Klimczyk

Przyjęcia interesentów w poniedziałki od 12.00 do 13.00

ZASTPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA:   lek. med. Jolanta Obcowska-Markowska

INFORMACJE PODSTAWOWE

PEŁNA NAZWA:   Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

ADRES JEDNOSTKI:   ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój 

NIP:   6551793956

REGON:   292448808

KRS:   0000056600

EMAIL:     biuro@spzpoz.busko.pl

STRONA INTERNETOWA:     przychodnia.busko.pl 

TELEFON:   413757229

FAX:   413567115

ADMINISTRACJA:   Administracja SPZPOZ Busko-Zdrój pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00. do 14.35. 

SKARGI:   W sprawie skarg i wniosków Dyrektor SPZPOZ w Busku-Zdroju przyjmuje w poniedziałki w godzinach 13.00.do 14.00. 

Książka skarg i wniosków znajduje się w Rejestracji Poradni Ogólnej – pokój Nr 1 

STATUS PRAWNY:   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI:   Rada Miejska w Busku-Zdroju. 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE i KOMÓRKI ORGANIZACYJNE SPZPOZ BUSKO-ZDRÓJ

W skład SPZPOZ Busko-Zdrój wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

– Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Busku-Zdroju na ulicy Sądowej 9,

– Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju na osiedlu Sikorskiego 10

– Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie,  Dobrowoda 24, 28-100 Busko-Zdrój

– Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 11, 28-100 Busko-Zdrój

 

Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą Piony Lecznictwa i Administracji.

W skład Pionu Lecznictwa wchodzą następujące medyczne komórki organizacyjne: 

w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Busku-Zdroju:

– Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– Poradnia dla dzieci,

– Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,

– Gabinet Medycyny Szkolnej,

– Gabinet Zabiegowy,

– Punkt Szczepień,

– Gabinet Położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

– Transport sanitarny

w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Busku-Zdroju:

– Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej,

– Gabinet Zabiegowy.

w Ośrodku Zdrowia w Dobrowodzie :

– Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– Gabinet Medycyny Szkolnej,

– Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej.

w Ośrodku Zdrowia w Kołaczkowicach :

– Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej.

Gabinet Medycyny Szkolnej w następujących placówkach oświatowych:

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju.

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju.

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju.

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach.

– Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu.

– Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach.

W skład Pionu Administracyjnego wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

– Sekcja Finansowo-Księgowa,

– Sekcja Obsługi Gospodarczej i Kadr.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
Lekarz POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za realizację szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00 – zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni / ośrodku zdrowia;
 • w pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy – gwarantuje swoim pacjentom świadczenia w ramach lekarskiej ambulatoryjnej opieki całodobowej, w tym w uzasadnionych przypadkach także pomoc wyjazdową (zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić pod adresem lub numerem telefonu wskazanym przez lekarza POZ).

Lekarz POZ w sytuacjach nagłego zachorowania powinien być dostępny dla swoich pacjentów przez całą dobę w punkcie opieki całodobowej (ambulatorium i pomoc wyjazdowa), we własnej praktyce lub praktyce innego zakładu. W razie jego nieobecności (urlop, choroba), można skorzystać z pomocy lekarza wskazanego przez niego. Lekarz może też wskazać pacjentom jednostkę, która w jego imieniu udzieli pomocy w dni wolne od pracy, po godzinach pracy przychodni oraz – w razie konieczności – w miejscu zamieszkania (np. dyżurująca przychodnia, pogotowie). Informacja o tym musi być wywieszona zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz lokalu, w widocznym miejscu, w którym udzielane są świadczenia. Lekarska pomoc wyjazdowa dzienna i nocna ma charakter pomocy doraźnej.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Świadczenie POZ powinno być udzielone w dniu zgłoszenia.

Pacjent, który dokonał wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo do:

 • badania i porady lekarskiej;
 • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej;
 • transportu sanitarnego w wypadkach stwierdzonej podczas wizyty domowej konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a także w wypadku konieczności przewiezienia pacjenta na konsultację w poradni specjalistycznej tam i z powrotem, gdy u pacjentów występuje schorzenie zagrażające zdrowiu i życiu oraz dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego;
 • skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na:
  • konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym (w tym wypadku lekarz POZ kierujący pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania),
  • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówce, działającej w oparciu o umowę z NFZ;
 • informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ;
 • bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego niż wybrany w drodze deklaracji lekarza POZ, w wypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub innej niezbędnej potrzeby zdrowotnej;
 • otrzymania orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
 • informacji o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez wybranego lekarza POZ lub zmianie miejsca zatrudnienia przez tego lekarza;
 • informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń przez lekarza POZ.
Pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne

 Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego/rodzinnego:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00 – w pełnym zakresie;
 • w pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia udzielane w gabinecie zabiegowym, zlecane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów, wynikającym z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi (wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w tym czasie musi być uzasadnione stanem zdrowia pacjentów).

Do świadczeń pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki/położnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru pielęgniarki rodzinnej i położnej rodzinnej jak w wypadku lekarza POZ.

Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksowo świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, neonatologiczno-ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych. Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne obejmuje w szczególności:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizacja zleceń lekarskich,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych pielęgniarka/położna rodzinna uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

 

Pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania obejmuje opieką dzieci w wieku od 6 roku życia do 18/19 roku życia – według rocznika, od klasy 0 (mieszczącej się w szkole podstawowej) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Sprawując profilaktyczną opiekę nad uczniami, pielęgniarka zapewnia dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu odpowiadającym liczbie uczniów oraz stosownym do zrealizowania czynności zgodnych z planem pracy. Pielęgniarka szkolna realizuje świadczenia profilaktyczne w środowisku nauczania i wychowania lub w zakładzie opieki zdrowotnej (w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma gabinetu profilaktycznego).

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym i opieka pielęgniarska nad uczniami objętymi tym postępowaniem,
 • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich,
 • współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych,
 • udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej, promowanie zdrowia,
 • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,
 • prowadzi grupową profilaktykę fluorkową w klasach I – VI szkoły podstawowej, udzielaną w roku szkolnym.

W razie wypadku urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia podopiecznego/ucznia, pielęgniarka ma prawo wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Poradnia ogólna

Poradnia dziecięca

Pokój socjalny

Twoje zdrowie naszą misją!

+41 375 72 29

biuro@spzpoz.busko.pl

Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój

ten kod dodać do sekcji body Skip to content