Data ogłoszenia 07.12.2022r.
Termin składania ofert 22.12.2022r. do godz. 13.00
Status: zakończone
Data rozstrzygnięcia 27.12.2022r.

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w rodzaju RadiologiiNa podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.).
Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Radiologii.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01.01.2023r.
Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22.12.2022r. do godz. 1300 w punkcie kancelaryjnym Udzielającego zamówienia (pokój nr 206), oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Udzielającego zamówienia nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: dnia 22.12.2022r. godz. 1315 w pok. nr 202 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Przychodnia Rejonowa Nr 1 przy ul. Sądowej 9 w Busku-Zdroju).
Kryteria oceny ofert: cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych – 100%.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 27.12.2022r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Data ogłoszenia: 07.12.2022r.


Skip to content