Data ogłoszenia: 13.03.2023
Termin składania ofert: 23 marca 2023, godz 09:00
Status: zakończone
Data rozstrzygnięcia: 04.04.2023r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane „postępowaniem” – jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.)

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i wdrożenie serwerów i oprogramowania do SPZPOZ w Busku-Zdroju
Oznaczenie sprawy: GK.262.1.2023
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2e35d3be-c174-11ed-b311-9aae6ad31be8
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e35d3be-c174-11ed-b311-9aae6ad31be8

 

Skip to content