Data ogłoszenia 2021.11.05
Termin składania ofert 2021.11.26 godz. 1330
Data rozstrzygnięcia 2021.11.29

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.).
Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01.01.2022r.
Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 26.11.2021r. do godz. 1330 w punkcie kancelaryjnym Udzielającego zamówienia (pokój nr 206), oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Udzielającego zamówienia nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: dnia 26.11.2021r. godz. 1335 w pok. nr 202 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Przychodnia Rejonowa Nr 1 przy ul. Sądowej 9 w Busku-Zdroju).
Kryteria oceny ofert: cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych – 100%.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 29.11.2021r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 05.11.2021r.

DYREKTOR

SP ZPOZ BUSKO-ZDRÓJ

Załączniki

ten kod dodać do sekcji body Skip to content