Data ogłoszenia 28.04.2023r.
Termin składania ofert 26.05.2023r. do godz. 11.00
Status: zakończone

Ogłoszenie

Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

  1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty, spełniające wymagania określone w warunkach konkursu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w siedzibie SP ZPOZ w Busku – Zdroju w dni robocze, w godz. 700 – 1400, w pok. 206 (Punkt Kancelaryjny), w terminie do dnia 26.05.2023 r. do godz. 1100.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.05. 2023r. o godz. 1105 w siedzibie SP ZPOZ w Busku – Zdroju , pok. 202. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
  3. Warunki konkursu są dostępne na stronie internetowej SP ZPOZ w Busku – Zdroju : https://www.przychodnia.busko.pl na której zostanie zamieszczone również ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.
  4. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.
  5. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Kierownik działu Anita Kozioł (tel. 41 356 71-24).
  6. Dyrektor SP ZPOZ w Busku – Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu do składania ofert.

 

Do pobrania:

 

Skip to content